Đồng bộ hóa dữ liệu với thiết bị đầu cuối
Không gián đoạn công việc ngay cả khi kết nối bị mất.