Chia sẻ dữ liệu cho user khác cùng hệ thống.
Chia sẻ kèm password trên link truy cập .v.v