Cho phép đặt giới hạn thao tác cho thư mục, tập tin khi chia sẻ.